fbyoutube

Հայրապետյան Անահիտ «Ձյան փաթիլները»

Ձյան փաթիլները իջնում են ցած

Յուրաքանչյուրիս տալիս բերկրանք,

Ուրախանում ենք քո փաթիլներով

Նայում ենք, մեծ հիացմունքով:

Comments: