fbyoutube

Հայրապետյան Անահիտ «Խորամանկ աղվեսը»

Աղվեսն եմ ես խորամանկ,

Գայլի նման համարձակ,

Վազվզում եմ դես ու դեն,

Ես սիրում եմ ձեզ խաբել,

Ստեր-մտեր հորինել:

Comments: