fbyoutube

Հովհաննես Թումանյան «Փիսոն»

Փիսոն, փիսոն մլավան,

Թավրիզ թողեց, փախավ Վան,

Լեզուն թաթխան, երկար պոչ,

Ինչ որ ուզեց, ասին՝ ո՛չ:

 

 

Փիսոն գնաց գողեգող,

Փորը դատարկ, սիրտը դող,

Դունչը մեկնեց կովկիթին,

Շերեփն իջավ ճակատին:

Comments: