fbyoutube

Գրիգորյան Մարիամ Պապլո «Շախմատի զարմանահրաշ աշխարհում»

 

ՄեզնիցհարյուրավորտարինեերառաջՀայաստանումթագավորումէրմիհզորթագավոր` Աշոտանունով: Նաշատսրամիտ, իմաստունևբարիարքաէր: Աշոտնուներերկուզավակ: ՄեծորդուանունըՎաղարշակէր, իսկփոքրինը` Արշակ: Վաղարշակըշատխելացիէրևշախմատէրկարողանումխաղալ: ԻսկԱրշակըծույլէրևանբան: Վաղարշակըշատէրսիրումշախմատխաղալևգիտեր, որդաոչմիայնհետաքրքիրզբաղմունքէ, այլևինտելեկտուալ, առանձնահատուկխաղ, որըզարգացնումէմարդուուղեղը:

 


ՄեզնիցհարյուրավորտարինեերառաջՀայաստանումթագավորումէրմիհզորթագավոր` Աշոտանունով: Նաշատսրամիտ, իմաստունևբարիարքաէր: Աշոտնուներերկուզավակ: ՄեծորդուանունըՎաղարշակէր, իսկփոքրինը` Արշակ: Վաղարշակըշատխելացիէրևշախմատէրկարողանումխաղալ: ԻսկԱրշակըծույլէրևանբան: Վաղարշակըշատէրսիրումշախմատխաղալևգիտեր, որդաոչմիայնհետաքրքիրզբաղմունքէ, այլևինտելեկտուալ, առանձնահատուկխաղ, որըզարգացնումէմարդուուղեղը: Աշոտթագավորըհպարտանումէր, որիրավագորդինզբաղվումէշխմատովևկարծումէր, որնաարժանիթագաժառանգէ: Արքանշատէրցանկանում, որիրկրտսերորդիննույնպեսզբաղվիմիլուրջգործովևբազմիցսառաջարկելէրնրանաշխատել: ՍակայնԱրշակըհրաժարվումէր` պատճառաբանելով, թեշախմատովկամորևէլուրջգործովզբաղվումենմիայնձանձրալիմարդիկ: ԱշոտթագավորըբացատրումէրԱրշակին, հասկացնում, որշախմատիիմացությունըապագաթագավորինկօգնինաևմարտիդաշտումկողմնորոշվելուհամար, սակայնԱրշակիորոշումըանփոփոխէր: Նաչէրուզումհետևելիրավագեղբորօրինակին` դառնալխելացիմարդևարժանիթագաժառանգ: Վաղարշակնիրհորնմանուզումէր, որԱրշակըզբաղվիշախմատով: Այդպատճառովնադիմեցխորամանկության: Իմանալով, որԱրշակըշատէսիրումշոկոլադ, Վաղարշակըսևշոկոլադիցպատրաստեցշախմատիսևարքա, իսկսպիտակից` սպիտակարքաևառաջարկեցիրկրտսերեղբորըգոնեմեկանգամխաղալշախմատ: Նապայմանդրեց. ովկհաղթի, նաէլկհամտեսիհակառակորդիշոկոլադեարքան: Արշակըհամաձայեց, ևնրանքսկսեցինխաղը:
Տասներորդխաղնէր, ևԱրշակիհերթականպարտությունը: Վաղարշակըբոլորխաղերըհաղթումէր, ևԱրշակըոչմիկերպչէրկարողանումխուսափելպարտությունից: Նաշատէրձգտումուտելհակառակորդիշոկոլադեարքան, բայցչէրկարողանում:
Արդենուշերեկոէր, երբՎաղարշակըգնացհանգստանալու, իսկԱրշակըընկավմտածմունքներիգիրկը: Նաերկմտումէր.ՙԶբաղվե±մլուրջգործովևդառնամարժանիթագաժառանգ` օգնելովհորսիրպատասխանատուգործում, թե± ոչինչչանեմ, մնամծույլևզգալինձանպիտան՚: Այսմտքերովէլնաքնեց:
ԵրբՎաղարշակըվերդարձավ, տեսավ, որեղբայրըխորսուզվածէրքնիմեջ: ՆաուզումէրշարունակելխաղըԱրշակիհետ, բայցքանիորարդենուշէր, Արշակնէլնիրհելէր, Վաղարշակըորոշեցհանգիստթողնելեղբորըևնույնպեսքնել: ԻսկԱրշակըայդժամանակտեսնումէրմիհետաքրքիր, տարօրինակևիրականթվացողերազ:
Հանկարծնահայտնվեցմիանճանաչելիվայրում: Արշակընկատեց, որհատակըշախմատաձևէ: Նագլուխըվերբարձրացրեցևտեսավշախմատիհսկայականքարեր: Փորձեցհեռանալ, սակայնզինվորներըթույլչտվեցին: Արշակըհասկացավ, որինքըպետքէկախարդականշախմատխաղա` հրամայելովքայլերանելհսկայականքարերին, այլապեսոչմիտեղչիկարողանահեռանալ: Նահասկացավ, որողջչիմնա, եթեչհաղթիայդխաղափուլում: Արշակըայլելքչուներ, ստիպվածսկսեցխաղը, չնայած, որվատէրխաղում: Նաքաջգիտակցումէր, որյուրաքանչյուրքայլկարողէրդառնալճակատագրական, այդպատճառովնրաամենմիքայլըմտածվածէր: Արշակըհիշումէրիրավագեղբորհաղթականխաղերըևհաղթելումիջոցները:
ՀանկարծԱրշակըարթնացավինչ-որձայներից, ևչափազանցհետաքրքիրերազըմնացկիսատ: Նագնացպարզելու, թեայդինչձայներեն: Պարզվումէ, որիրհայրը` Աշոտթագավորը, պատերազմպիտիմղերանսպասելիհարձակվածթշնամուդեմ: ԹեժպահինԱշոտարքանանելանելիվիճակումէր: ԱյդժամանակԱրշակըհիշեցիրերազըևճիշտքայլհուշեցհորը: Հայրըհետևեցորդուխորհրդինևհաղթանակտարավարյունահեղճակատամարտում:
Արշակըիրերազիշարունակությունըգտավիրականությանմեջ: ԻսկայդերազըփոխեցԱրշակիճակատագիրը. նասկսեցզբաղվելշախմատով, քանիորհասկացավ, որշախմատը, իրոք, լավխաղէ: Իսկիրտեսածերազիշնորհիվկանխեցինթշնամուհարձակումը, ևդրաարդյունքումհայժողովուրդըմինչևօրսապրումէխաղաղուջինջերկնքիտակ:


 

Comments: