fbyoutube

«Քնել էի «Ես»-ի խմբագրությունում»

Ողջույն:) Կրկինհանդիպեցինքունորիցքեզպատմելուշաաա¯տբաներունեմ:

Նորուսումնականտարինարդյունավետէր. դպրոցականընկերներիսշատէիկարոտել: Այժմամենառավոտընկերուհիներիսհետպայմանավորվումենքումիասինգնումդպրոց, երբեմնէլ, երբորոշառարկաներիցգլուխչենքհանում, փորձումենքմիասինպատրաստելդրանք: Ընկերներիսշնորհիվդպրոցնավելիշատեմսիրում:) Նրանցհետօրսայնքա¯նհետքրքիրէանցնում:

Ընկերուհիներշատունեմ, բայցնրանցիցերկուսիհետավելիմտերիմեմ. իրարիցանբաժանենքևամբողջազատժամանակըմիասինենքանցկացնում: Արձակուրդներինհաճախենքհավաքվումմեկնումեկիստաննուամբողջգիշերշատախոսումկամխաղերխաղում: Դասերիշրջանումչենքկարողանումմեզնմանշռայլությունթույլտալ, քանիորառավոտյանարթնանալէպետք, բայցերբեմնշաբաթ, կիրակիօրերինկարողանումենքգիշերներըչքնել: Թեևպետքէխոստովանեմ, որհետևանքներնիրենցսպասելչենտալիս:) Այդամենիարդյունքումայնպեսստացվեց, որքնեցիհենց“Ե±սYes!”-իխմբագրությունում:) Պատմեմ, թեինչպատահեց. երևիՙԱրմենիա՚հեռուստաընկերության“Բարիլույս, հայեր”-ի“Խոհանոց” խորագրովտեսելես, որեսէիհյուրընկալվել` համովուտեստպատրաստելու: Այդօրըդպրոցիցանմիջապեսգնացինկարահանման, բայցնկարահանումներըձգձգվումէին, ևբարձրացանք“Ես”-իխմբագրություն. ընդամենըմիքանիրոպեամսագրիաշխատակիցներնինձոչմիհարցչտվեցինև… քնեցի:) Երբաղջիկներըփորձումէինինձլուսանկարել, արթնացա, բայցհետքրքիրնայնէ, որքիչհետոնորիցքնեցի:)

Այսպեսէլանցնումենօրերսընկերուհիներիսհետ, որոնցհետ, իդեպ, շատեմսիրումնաևֆիլմերդիտել: Նախընտրումենքերիտասարդականևկատակերգականֆիլմերը: Դե, ինչ, առայժմ, հաջորդամիսկհանդիպենքնորպատմություններով:)

Մինչայդ, զբաղվածկլինեմնորերգիսևտեսահոլովակներիսժամանակատարաշխատանքներով:

Comments: