fbyoutube

Հայրապետ Հայրապետյան «Ես սողուն եմ թունավոր»

 Ես սողուն եմ թունավոր,

Ինքս երկար ու կլոր
Ոտքեր չունեմ, բայց արագ
Սողում եմ ես համարձակ:

Comments: