fbyoutube

«Ջաղացըս պատիկ-պատիկ»

ժողովրդական

Ջաղացըս պատիկ-պատիկ,

Աչքերը նռան հատիկ,

Ամեն քեզի տեսնելիս

Հա'մ համբարձում, հա'մ զատիկ:

Ջաղացըս մանի-մանի,

Անուշ քունըս կըտանի,

Իմ յարը հանդում, չոլում,

Իմ քունը ո՞նց կտանի:

Ջաղացըս ման եմ տվել,

Սիրել եմ, ջան եմ տվել,

Յոթը տարի սիրություն,

Մեկ օր պայման եմ տվել:

Comments: