fbyoutube

Հենրիկ Բաբաջանյան «Կյանքի խնդիրը»

Մոտիկի, խորթի,

Արքայի, որբի

Որդը՝ որդից որդ,

Որպեսի խրթի

Մեզ՝ որդուց որդի,

Դրել է հերթի:

Բախտի՝ մեր խրթին՝

Ծըննդի, երթի

Եվ կյանքի խընդրի

Հիմքն է սա , որդի:

Comments: